[ToMo] Sức Mạnh Của Sự Chờ Đợi (Khi Chờ Đợi Không Chỉ Là Hy Vọng Trống Rỗng) | Anybook.vn

0 Comments

*Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt – Anh.

“Chờ đợi không chỉ là hy vọng trống
rỗng. Nó mang sự chắc chắn đạt được mục tiêu bên trong. ”~ I Ching
 

“Waiting
is not mere empty hoping. It has the inner certainty of reaching the goal.” ~I
Ching
 

Việc chờ đợi không có giá trị trong xã hội
phương Tây hiện đại. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi phải xem một v
ăn
bản Trung Quốc cổ đại ( 
Kinh
Dịch
) để tìm một câu trích dẫn thích hợp và bắt đầu bài viết
này. Chúng ta không muốn chờ đợi! Tìm vài trích dẫn trên Internet về
cách “có một ngày trọn vẹn” và thực hiện nó dễ dàng hơn nhiều.

Waiting
has a bad rap in modern Western society. It’s not surprising that I had to look
to an ancient Chinese text (the 
I
Ching
) in order to find a suitable quote to begin this article. We
don’t like to wait! It’s far easier to find quotes on the Internet about
“seizing the day” and 
making something
happen.

Tôi đã là một người thiếu kiên nhẫn trong
phần lớn cuộc đời. Tôi muốn mọi thứ xảy ra với tôi! Tôi đã có một kế
hoạch nhất định ở độ tuổi hai mươi: tốt nghiệp đại học, bắt đầu sự nghiệp, kết
hôn và có gia đình. Vì vậy, tôi tuyên bố rộng rãi và bắt đầu hoàn thành
những mục tiêu đó. Khi đến “thời gian” để kết hôn, tôi đã chọn người phù
hợp nhất có được và lập gia đình với người đó.

I’ve
been an impatient person for much of my life. I wanted things to happen to me!
I had a definite agenda in my twenties: finish college, start my career, get
married, and have a family. So I declared a major and started knocking off my
goals. When it was “time” to get married, I picked the most suitable person
available and got on with it.

Tôi thực sự không biết nhiều về việc chờ
đợi. Tôi nghĩ đó là điều bạn làm nếu bạn không có lòng dũng cảm hoặc niềm
tin. Đó chỉ là một cái cớ để không hành động. Bây giờ tôi đã biết rõ
hơn.

I
really didn’t know much about waiting. I thought it was something you did if
you didn’t have courage or conviction. It was just an excuse not to take
action. I know better now.

Những gì tôi đã học được từ đó là chờ đợi là
một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có để tạo ra cuộc sống mà
chúng ta muốn.  

What I’ve
learned since then is that waiting is one of the most powerful tools we have
for creating the life we want.  

Cái tôi, hay tâm trí, rất khó chịu khi chờ
đợi. Đây là bạn thường hét rằng, 
“Làm
một cái gì đó! Bất cứ điều gì tốt hơn là không làm gì! ”
 Và,
bởi vì chúng ta là một xã hội đề cao cái tôi, bạn sẽ tìm thấy nhiều tiếng nói
bên ngoài ủng hộ lời nhắc đó.

The
ego, or mind, is very uncomfortable with waiting. This is the part of you that
fairly screams, 
“Do
something! Anything is better than nothing!”
 And, because we
are a very ego-driven society, you’ll find plenty of external voices that back
up that message.

Tâm trí ghét sự không chắc chắn , và
thà sẽ phạm sai lầm hơn là chỉ sống trong trạng thái “không biết” khi điều đúng
đắn được bày ra.

The
mind hates uncertainty,
and would rather make a mistake than simply live in a state of “not knowing”
while the right course unfolds.

Có một thuật ngữ mà tôi thích mô tả nơi không
chắc chắn này: ngưỡng kích thích. Một không gian thuộc ngưỡng kích thích
nằm ở ranh giới hoặc ngưỡng giữa các khả năng. Đó là một nơi có tiềm năng
nguyên bản: chúng ta có thể đi theo bất kỳ hướng nào từ đây. Không hề có
đèn sáng và dấu hiệu rõ ràng nói “Đi lối này.”

There’s
a term I love that describes this place of uncertainty: liminal. A liminal
space is at the border or threshold between possibilities. It’s a place of pure
potential: we could go any direction from here. There are no bright lights and
obvious signs saying “Walk this way.”

READ  Review phim điện ảnh Trung Quốc Mỹ nhân Ngư năm 2016-Đặng Siêu-La Chí Tường-Lâm Doãn – Sách hay nên đọc | Anybook.vn

Không gian thuộc ngưỡng kích thích có thể cực kì khó chịu, và
hầu hết chúng ta thường có ý định thoát khỏi chúng càng sớm càng tốt.

Liminal
spaces can be deeply uncomfortable, and most of us tend to rush through them as
quickly as possible.

Nếu thay vào đó chúng ta có thể chậm lại,
cảnh quan dần dần trở nên rõ ràng hơn, cách nó hoạt động khi mắt bạn điều chỉnh
đến một căn phòng tối. Chúng ta bắt đầu sử dụng tất cả các giác quan của
mình. Cái tôi muốn một siêu xa lộ được chiếu sáng rực rỡ hướng đến tương
lai, nhưng cuộc sống thực thì giống như mê cung hơn. Chúng ta thực hiện
một hoặc hai bước theo một hướng nhất định, và sau đó đối mặt với một bước
ngoặt khác. Để ta tiến về phía trước đòi hỏi một bộ kỹ năng hoàn toàn khác
nhau và chờ đợi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất!

If we
can slow down instead, the landscape gradually becomes clearer, the way it does
when your eyes adjust to a darkened room. We start to use all of our senses.
The ego wants a brightly lit super-highway to the future, but real life is more
like a maze. We take one or two steps in a certain direction, and then face
another turning point. Making our way forward requires an entirely different
set of skills, and waiting is one of the most important!

Có một thời điểm thích hợp cho tất cả mọi
thứ, và nó thường không phải lúc ta muốn (bây giờ – hoặc thậm chí có thể là
ngày hôm qua). Có những điều xảy ra ở mức tiềm thức, trong chính chúng ta
và trong những người khác, chuẩn bị cho chúng ta bước tiếp theo. Kỳ lạ
thay, khi thời gian để hành động đến, thường có một cảm giác không thể tránh
khỏi về nó, như thể nó luôn luôn phải theo cách này.

There’s
a proper timing to all things, and it’s often not the timing we want (now—or
maybe even yesterday). There are things that happen on a subconscious level, in
ourselves and in others, that prepare us for the next step. Oddly, when the
time to act does come, there’s often a sense of inevitability about it, as if
it was always meant to be this way.

Nhìn lại cuộc đời của bạn và bạn sẽ thấy
khuôn mẫu này. Trước tiên, hãy nhìn vào các quyết định mà bạn buộc phải:
làm thế nào mà những thứ đó lại xuất hiện? Sau đó, tìm kiếm những lúc khi
bạn chỉ “biết” những gì để làm, mà không cần suy nghĩ về nó. Chuyện
gì đã xảy ra?

Look
back over your life and you’ll see this pattern. First, look at the decisions
that you forced: how did those turn out? Then look for times when you just
“knew” what to do, without even thinking about it. What happened then?

Chìa khóa cho quyết định thứ hai đang chờ đợi cái ý thức sâu xa
của sự hiểu biết bên trong.

The key
to the second kind of decision is 
waiting for
that deep sense of inner knowing.

Điều đó không có nghĩa là bạn chắc chắn rằng
mọi thứ sẽ chính xác theo cách bạn muốn. Hoặc bạn không cảm thấy sợ
hãi. Nhưng có một cảm giác “đúng rồi, đây là chính là thời điểm” trong
cơ thể của bạn mà tôi thấy giống như sự thôi thúc mà chim di cư có được khi đến
lúc rời đi. Chúngkhông đứng xung quanh tranh luận về việc phải đi đâu,
tham khảo bản đồ và lịch. Chúng chỉ 
đi khi thời điểm đến.

That
doesn’t mean you’re certain that everything will turn out exactly the way you
want it. Or that you don’t feel fear. But there is a sense of “yes, now’s the
time” in your body that I liken to the urge that migratory birds get when it’s
time to leave town. They don’t stand around debating whether to go, consulting
maps and calendars. They just 
go when
the time is right.

READ  Pick Me Girl/ Boy Hay Hiện Tượng Chạy Theo Của Giới Trẻ? | Anybook.vn

Chúng ta cũng là động vật — chúng ta có và có
thể trau dồi tính nhạy cảm bên trong cho phép chúng ta đơn giản biết phải làm
gì khi đến lúc. Nhưng để làm điều đó chúng ta phải thoát khỏi tâm trí
mình. Suy nghĩ rất hữu ích cho đến một điểm nào đó, nhưng chúng ta thường
dùng nó vượt xa điểm hữu ích!

We’re
animals too—we have and can cultivate that inner sensitiveness that lets us
simply know what to do when the time is right. But to do that we have to unhook
from the mind. Thinking is useful up to a point, but we usually take it far
beyond the point of usefulness!

Chúng ta nhai đi nhai lại các lựa chọn khác
nhau, cố gắng để dự đoán tương lai chỉ dựa trên hy vọng và nỗi sợ của mình.

We go
over and over various options, trying to predict the future based solely on our
hopes and fears.

Chúng ta nói chuyện không ngừng với những
người khác về những gì chúng ta nên làm, hy vọng rằng họ có câu trả lời cho ta
(và, lý tưởng là cố gắng để mọi người đồng ý).

We talk
endlessly with others about what we should do, hoping that they have the
answers for us (and, ideally, trying to get everyone to agree).

Chúng ta nghĩ về những gì chúng ta “nên” làm,
dựa trên bất kì thước đo bên ngoài: xu hướng chung, đạo đức, tôn giáo, giá trị
gia đình, tài chính, vân vân.

We
think about what we “should” do, based on any number of external measures:
common sense, morality, religion, family values, finances, and so on.

Và sau đó chúng ta thường kết hợp tất cả những thứ này với nhau
và đưa ra điều đúng đắn nhất.

And
then usually we add this all up and just take our best shot.

Cách tốt hơn là đánh giá kỹ những gì bạn biết
(và, thậm chí quan trọng hơn, những gì bạn 
không biết)
và sau đó … chờ đợi.

A
better way is to take stock of what you know (and, even more importantly, what
you 
don’t know) and then… wait.

Nếu có một số hành động đến với bạn, ngay cả
khi nó dường như không liên quan đến câu hỏi đó, hãy làm đi! Sau đó, chờ
một lần nữa cho một sự thôi thúc khác để hành động. Đợi một cách chủ động
hơn là thụ động. Điều đó có nghĩa là: giữ cho giác quan bên trong của bạn
được điều chỉnh để thúc giục hoặc theo trực giác. Mong đợi một câu trả lời
sẽ đến. Như 
I
Ching
 nói, hãy chờ đợi với “sự chắc chắn bên trong của
việc đạt được mục tiêu.”

If
there’s some action that calls to you, even if it’s seemingly unrelated to the
question at hand, do it! Then wait again for another urge to move. Wait
actively rather than passively. That means: keep your inner senses tuned to
urges or intuitions. Expect that an answer will come. As the 
I Ching says, wait
with the “inner certainty of reaching the goal.”

Điều này không giống như sự lung lay và trì
hoãn đến khi chúng ta 
muốn  
thử những điều mới mẻ nhưng
rất sợ bước vào sự mông lung. Nếu trực giác của bạn đang kéo bạn theo một
hướng nhất định và tâm trí bạn đang hét lên với bạn 
“Dừng lại!” bằng
mọi cách hãy bỏ qua tâm trí.

This is
not the same kind of dithering and procrastination that come when we 
want to try something new but
are afraid to step out into the unknown. If your intuition is pulling you in a
certain direction and your mind is screaming at you to 
“Stop!” by all means
ignore your mind.

Có một sự khác biệt tinh tế nhưng rất thực tế
giữa cảm giác sợ hãi (khiến bạn không thể làm điều gì đó bạn phải làm) và những
điều gây hiểu lầm (cảnh báo bạn rằng một quyết định có vẻ tốt trên bề mặt không
phù hợp với bạn).

READ  Các Xã hội Đã Thất bại hay Thành công như thế nào | Anybook.vn

There’s
a subtle but very real difference between the feeling of fear (which holds you
back from doing something you long to do) and misgivings (which warn you that a
decision that looks good on the surface is not right for you).

Trong cả hai trường hợp, hãy tìm và tin tưởng
rằng ý thức sâu sắc của sự hiểu biết bên trong, ngay cả khi những suy nghĩ của
bạn đang những điều khác với bạn. Một người bạn đã từng nói với tôi rằng
lời khuyên tốt nhất của cha cô ấy là: “Quyết định kết hôn nên là quyết định dễ
dàng nhất trong cuộc đời bạn.” Tôi ước gì tôi đã biết điều này khi tôi đưa ra
quyết định riêng của mình!

In both
cases, look for and trust that deep sense of inner knowing, even if your
thoughts are telling you different. A friend once told me that her father’s
best piece of advice to her was: “Deciding to get married should be the easiest
decision of your life.” How I wish I had known that when I made my own (highly
ambivalent) decision!

Đầu của tôi đã nói với tôi rằng đây là điều
hợp lý để làm, và anh ấy là một người tốt. Tuy nhiên, can đảm của tôi
không còn nữa. Tôi vẫn nhớ rất rõ nhiều cuộc tranh luận bên trong mà tôi
có về việc liệu có nên cưới anh ta không, và ngay cả những giấc mơ đã tiết lộ
sự miễn cưỡng trong tôi. Thật không may, tôi lựa chọn suy nghĩ thay vì bản
năng của mình.

My head
was telling me that this was the sensible thing to do, and he was a good man.
My gut, however, was far from on board. I still vividly recall the many inward
debates I held about whether to marry him, and even the dreams I had that
revealed my inner reluctance. Unfortunately, I went with my thoughts over my
instincts.

Bây giờ tôi biết điều này: Nếu bạn phải tự
nói chuyện với mình về điều gì, hãy thử chờ đợi. Nhiều thứ sẽ được tiết lộ
hơn, nếu bạn cho nó thời gian.

Now I
know this: If you have to talk yourself into something, try waiting instead.
More will be revealed, if you give it some time.

Bỏ qua giọng nói trong đầu nói rằng bạn cần
đưa ra quyết định 
ngay
bây giờ. 
Đừng vội vã trong cuộc sống. Lượn lờ trong không
gian thuộc về ngưỡng kích thích và xem những gì trở nên rõ ràng khi bạn ở trong
sự không chắc chắn. Học cách để tin tưởng vào tiền thức của bạn hơn là
những gì trong đầ. Có niềm tin rằng giai đoạn phù hợp sẽ diễn ra vào thời
điểm hoàn hảo. Và sau đó, khi thời điểm đến, chỉ cần làm điều đó, đơn giản
và tự nhiên như những con chim cất cánh.

Ignore
that voice in your head that says
you need to make a decision now. Don’t rush
through life. Linger in the liminal spaces and see what becomes clear as you
sit with uncertainty. Learn to trust your gut more than your head. Have faith
that the right course will unfold at the perfect time. And then, when the time
comes, just do it, as simply and naturally as the birds take flight.

———-

Tác giả: Amaya Pryce

Link bài gốc: The Power of Waiting (When You Don’t Know What to Do)

Dịch giả: Phan Khánh Huyền – ToMo: Learn
Something New

(*) Bản quyền bài viết thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải
trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “
Dịch Giả: Phan Khánh
Huyền – Nguồn: 
ToMo: Learn
Something New
“. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví
dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Fanpage ToMo: Learn
Something New
 để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật
thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn
luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: 
http://bit.ly/ToMo-hiring.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]