[ToMo] Nhóm Tính Cách INFP – Người Hòa Giải (Phần 1) | Anybook.vn

0 Comments

*Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt – Anh.

1. Giới thiệu (Introduction)

Người mang tính cách của INFP là những nhà lý tưởng
hóa thực sự, luôn tìm kiếm những gợi ý tốt ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất,
tìm kiếm những cách để làm cho mọi thứ tốt hơn. Trong khi họ có thể được coi là
bình tĩnh, kín đáo, hoặc thậm chí nhút nhát, INFP có một ngọn lửa bên trong và
niềm đam mê thực sự có thể tỏa sáng. Chỉ chiếm 4% dân số, thật không may là tỷ
lệ mang cảm giác bị hiểu nhầm là rất cao đối với loại tính cách của INFP –
nhưng khi họ tìm thấy những người cùng chí hướng để dành thời gian với nhau, họ
sẽ cảm nhận được sự hài hòa tràn đầy niềm vui và cảm hứng.

INFP personalities are true idealists,
always looking for the hint of good in even the worst of people and events,
searching for ways to make things better. While they may be perceived as calm,
reserved, or even shy, INFPs have an inner flame and passion that can truly
shine. Comprising just 4% of the population, the risk of feeling misunderstood
is unfortunately high for the INFP personality type – but when they find
like-minded people to spend their time with, the harmony they feel will be a
fountain of joy and inspiration.

Là một phần của nhóm
nhân cách Ngoại giao, INFP được hướng dẫn bởi các nguyên tắc của họ, chứ không
phải bởi logic (Analysts), hứng thú (Explorers), hoặc thực tiễn (Sentinels).
Khi quyết định làm thế nào để tiến lên phía trước, họ sẽ xét về danh dự, sắc
đẹp, đạo đức và đức hạnh – INFP được dẫn dắt bởi những ý định đơn thuần của họ,
không phải là phần thưởng hay hình phạt. Những người có cùng loại tính cách
INFP tự hào về phẩm chất này, và đúng như vậy, nhưng không phải ai cũng hiểu
được sự thúc đẩy đằng sau những cảm xúc này, và nó có thể dẫn đến sự cô lập.

Being a part of the Diplomat personality
group, INFPs are guided by their principles, rather than by logic (Analysts),
excitement (Explorers), or practicality (Sentinels). When deciding how to move
forward, they will look to honor, beauty, morality and virtue – INFPs are led
by the purity of their intent, not rewards and punishments. People who share
the INFP personality type are proud of this quality, and rightly so, but not
everyone understands the drive behind these feelings, and it can lead to
isolation.

Những gì là vàng thì không lấp lánh; không phải kẻ
lang thang nào cũng lạc đường; già mà mạnh mẽ thì chẳng tàn héo; rễ sâu thì
sương giá chẳng tới nơi.

J. R. R. Tolkien

(All that is gold does not glitter; not all
those who wander are lost; the old that is strong does not wither; deep roots
are not reached by the frost.

J. R. R. Tolkien)

Chúng Tôi Biết Chúng Tôi Là Ai, Nhưng Không Biết Chúng
Tôi Có Thể Là Gì

We Know What We Are, but Know Not What We
May Be

Theo cách tốt nhất, những phẩm chất này cho phép INFPs
giao tiếp sâu sắc với người khác, dễ dàng nói bằng ẩn dụ và dụ ngôn, và hiểu và
tạo ra các biểu tượng để chia sẻ ý tưởng của họ. Sức mạnh của phong cách giao
tiếp trực quan này rất tốt cho các tác phẩm sáng tạo và không có gì ngạc nhiên
khi nhiều INFP nổi tiếng là các nhà thơ, nhà văn và diễn viên. Hiểu được bản
thân và vị trí của họ trên thế giới là quan trọng đối với INFP, và họ khám phá
những ý tưởng này bằng cách đắm mình vào công việc.

At their best, these qualities enable
INFPs to communicate deeply with others, easily speaking in metaphors and
parables, and understanding and creating symbols to share their ideas. The
strength of this intuitive communication style lends itself well to creative
works, and it comes as no surprise that many famous INFPs are poets, writers
and actors. Understanding themselves and their place in the world is important
to INFPs, and they explore these ideas by projecting themselves into their
work.

INFPs có tài năng tự thể hiện, bộc lộ vẻ đẹp và bí mật
của họ thông qua phép ẩn dụ và các nhân vật hư cấu.

INFPs have a talent for self-expression,
revealing their beauty and their secrets through metaphors and fictional
characters.

Khả năng của INFP với ngôn ngữ không dừng lại ở tiếng
mẹ đẻ – hoặc với hầu hết những người có cùng tính cách Ngoại giao, họ được coi
là có năng khiếu khi học ngôn ngữ thứ hai (hoặc thứ ba!). Tài năng của họ về
giao tiếp cũng góp phần vào khao khát của INFP về sự hài hòa, một chủ đề lặp đi
lặp lại với các nhà Ngoại giao, và giúp họ tăng tiến khi họ biết sở trường của
mình.

INFPs’ ability with language doesn’t stop
with their native tongue, either – as with most people who share the Diplomat
personality types, they are considered gifted when it comes to learning a
second (or third!) language. Their gift for communication also lends itself
well to INFPs’ desire for harmony, a recurring theme with Diplomats, and helps
them to move forward as they find their calling.

Lắng nghe nhiều người, nhưng nói chuyện với ít người

Listen to Many People, but Talk to Few

Không giống như những người anh em hướng ngoại, INFP
sẽ tập trung sự chú ý vào một vài người, một nguyên nhân xứng đáng – lây lan
quá mỏng, họ sẽ hết năng lượng, và thậm chí trở nên chán nản và bị choáng ngợp
bởi tất cả những điều xấu trên thế giới mà họ không thể sửa chữa. Đây là một
cảnh tượng đáng buồn cho bạn bè của INFP, những người sẽ phụ thuộc vào triển
vọng đầy hứa hẹn của họ.

Unlike their Extraverted cousins though,
INFPs will focus their attention on just a few people, a single worthy cause –
spread too thinly, they’ll run out of energy, and even become dejected and
overwhelmed by all the bad in the world that they can’t fix. This is a sad
sight for INFPs’ friends, who will come to depend on their rosy outlook.

Nếu không cẩn thận, INFP có thể đánh mất chính mình
trong sự tìm kiếm điều tốt đẹp và bỏ bê việc duy trì hàng ngày mà cuộc sống đòi
hỏi. INFP thường trôi dạt vào suy nghĩ sâu sắc, tận hưởng suy nghĩ về giả
thuyết và triết học nhiều hơn bất kỳ loại tính cách nào khác.Nếu không được
kiểm soát, INFP có thể bắt đầu mất liên lạc, rút ​​vào “chế độ ở ẩn”,
và nó có thể mất rất nhiều năng lượng từ bạn bè hoặc đối tác của họ để đưa họ
trở lại thế giới thực.

If they are not careful, INFPs can lose
themselves in their quest for good and neglect the day-to-day upkeep that life
demands. INFPs often drift into deep thought, enjoying contemplating the
hypothetical and the philosophical more than any other personality type. Left
unchecked, INFPs may start to lose touch, withdrawing into “hermit
mode”, and it can take a great deal of energy from their friends or
partner to bring them back to the real world.

May mắn thay, giống như những bông hoa trong mùa xuân,
tình cảm, sự sáng tạo, lòng vị tha và lý tưởng của INFP sẽ luôn quay trở lại,
thưởng cho họ và những người họ yêu thương có lẽ không phải với logic và tiện
ích, mà là với một cái nhìn vào thế giới truyền cảm hứng về lòng trắc ẩn, lòng
tốt và vẻ đẹp bất cứ nơi nào họ đến.

Luckily, like the flowers in spring,
INFP’s affection, creativity, altruism and idealism will always come back,
rewarding them and those they love perhaps not with logic and utility, but with
a world view that inspires compassion, kindness and beauty wherever they go.

2. Điểm mạnh và điểm yếu (Strengths & Weaknesses)

Điểm mạnh INFP

INFP Strengths

Lý tưởng – bạn bè của
INFP và những người thân yêu sẽ ngưỡng mộ và phụ thuộc vào họ vì sự lạc quan
của họ. Niềm tin vững trải của họ rằng tất cả mọi người vốn đã tốt, có lẽ chỉ
đơn giản là hiểu lầm, dẫn đến một thái độ cực kỳ kiên cường khi đối mặt với khó
khăn.

Idealistic – INFPs’ friends and loved ones
will come to admire and depend on them for their optimism. Their unshaken
belief that all people are inherently good, perhaps simply misunderstood, lends
itself to an incredibly resilient attitude in the face of hardship.

Tìm kiếm và định giá sự hài hòa – Những người có loại tính
cách INFP không quan tâm đến việc có quyền lực hơn những người khác, và không
hề quan tâm nhiều đến thái độ độc đoán. Họ thích một cách tiếp cận dân chủ hơn,
và làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng mọi tiếng nói và quan điểm đều được lắng
nghe.

Seek and Value Harmony – People with the
INFP personality type have no interest in having power over others, and don’t
much care for domineering attitudes at all. They prefer a more democratic
approach, and work hard to ensure that every voice and perspective is heard.

Cởi mở và linh hoạt – Một thái độ sống dĩ hòa vi quý
là tự nhiên với INFP, và họ không thích bị ràng buộc bởi các quy tắc. INFP cũng
mang lại lợi ích cho sự nghi ngờ, và miễn là các nguyên tắc và ý tưởng của họ
không bị thách thức, họ sẽ hỗ trợ quyền của người khác để làm những gì họ nghĩ
là đúng.

Open-Minded and Flexible – A
live-and-let-live attitude comes naturally to INFPs, and they dislike being
constrained by rules. INFPs give the benefit of the doubt too, and so long as
their principles and ideas are not being challenged, they’ll support others’
right to do what they think is right.

Rất sáng tạo – INFP kết hợp tính chất trực quan với tư
duy cởi mở để nhìn thấy mọi thứ từ những quan điểm độc đáo. Có thể kết nối
nhiều dấu chấm xa thành một chủ đề duy nhất, không có gì ngạc nhiên khi nhiều
INFP là các nhà thơ và tác giả nổi tiếng.

Very Creative – INFPs combine their
intuitive nature with their open-mindedness to allow them to see things from
unconventional perspectives. Being able to connect many far-flung dots into a
single theme, it’s no wonder that many INFPs are celebrated poets and authors.

Đam mê và tràn đầy năng lượng – Khi một cái gì đó nắm
bắt trí tưởng tượng của INFP và nói với niềm tin của họ, họ sẽ cống hiến thời
gian, năng lượng, suy nghĩ và cảm xúc của họ cho dự án. Sự nhút nhát giữ họ
khỏi bục giảng, nhưng họ là người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết.

Passionate and Energetic – When something
captures INFPs’ imagination and speaks to their beliefs, they go all in,
dedicating their time, energy, thoughts and emotions to the project. Their
shyness keeps them from the podium, but they are the first to lend a helping
hand where it’s needed.

Trung thành và chăm chỉ- Trong khi những người khác tập trung vào
những thách thức của thời điểm sẽ có thể bỏ cuộc khi gặp khó khăn, INFP (đặc
biệt là những người quyết đoán) dùng lợi ích của tầm nhìn sâu rộng để vượt qua.
Biết rằng những gì họ đang làm là có ý nghĩa khiến những người có loại tính
cách này có ý thức về mục đích và thậm chí can đảm khi hoàn thành điều họ tin
tưởng.

Dedicated and Hard-Working – While others
focusing on the challenges of the moment may give up when the going gets tough,
INFPs (especially Assertive ones) have the benefit of their far-reaching vision
to help them through. Knowing that what they are doing is meaningful gives
people with this personality type a sense of purpose and even courage when it
comes to accomplishing something they believe in.

Điểm yếu INFP

INFP Weaknesses

Quá lý tưởng – INFPs
thường để chủ nghĩa lý tưởng đi quá xa, tự khiến mình thất vọng khi những điều
ác xảy ra trên thế giới hết lần này tới lần khác. Điều này cũng đúng ở cấp độ
cá nhân, vì INFP có thể không chỉ lý tưởng hóa cho các đối tác của họ, mà còn
tôn thờ, quên rằng không ai là hoàn hảo.

Too Idealistic – INFPs often take their
idealism too far, setting themselves up for disappointment as, again and again,
evil things happen in the world. This is true on a personal level too, as INFPs
may not just idealize their partners, but idolize them, forgetting that no one
is perfect.

Quá vị tha- INFPs đôi khi thấy mình ích kỷ, nhưng chỉ
bởi vì họ muốn cho đi nhiều hơn họ có thể. Điều này trở thành một lời tiên tri
tự hoàn thành, khi họ cố gắng thúc đẩy mình cam kết với một nguyên nhân hoặc
người được chọn, quên chăm sóc nhu cầu của những người khác trong cuộc sống, và
đặc biệt là bản thân họ.

Too Altruistic – INFPs sometimes see
themselves as selfish, but only because they want to give so much more than
they are able to. This becomes a self-fulfilling prophecy, as they try to push
themselves to commit to a chosen cause or person, forgetting to take care of
the needs of others in their lives, and especially themselves.

Phi thực tế- Khi một cái gì đó nắm bắt trí tưởng tượng
của INFP, họ có thể bỏ qua các vấn đề thực tế như duy trì hàng ngày và những
thú vui đơn giản. Đôi khi những người có loại cá tính INFP sẽ nhận khổ hạnh này
để bỏ bê ăn uống khi họ theo đuổi niềm đam mê hoặc nguyên nhân của họ.

Impractical – When something captures
INFPs’ imagination, they can neglect practical matters like day-to-day
maintenance and simple pleasures. Sometimes people with the INFP personality
type will take this asceticism so far as to neglect eating and drinking as they
pursue their passion or cause.

Không thích đối phó với dữ liệu – INFP thường quá tập
trung vào bức tranh lớn đến mức quên rằng rừng được làm bằng những cây riêng
lẻ. INFP phù hợp với cảm xúc và đạo đức, và khi sự kiện và dữ liệu mâu thuẫn
với lý tưởng của họ, nó có thể là một thách thức thực sự.

Dislike Dealing With Data – INFPs are
often so focused on the big picture that they forget the forest is made of
individual trees. INFPs are in tune with emotions and morality, and when the
facts and data contradict their ideals, it can be a real challenge for them.

READ  [HN] Học Viện Công Nghệ Thông Tin Và Thiết Kế VTC Academy Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Direct Marketing Part-time 2022 | Anybook.vn

Cá nhân hóa mọi việc- INFP thường có những thách thức và phê
bình cá nhân, chứ không phải là cảm hứng để đánh giá lại vị trí của họ. Tránh
xung đột càng nhiều càng tốt, INFP sẽ dành rất nhiều thời gian và năng lượng
vào việc cố gắng sắp xếp các nguyên tắc của họ và những lời chỉ trích vào một
nền tảng trung gian thỏa mãn tất cả mọi người.

Take Things Personally – INFPs often take
challenges and criticisms personally, rather than as inspiration to reassess
their positions. Avoiding conflict as much as possible, INFPs will put a great
deal of time and energy into trying to align their principles and the
criticisms into a middle ground that satisfies everybody.

Khó làm quen- INFP riêng tư, kín đáo và tự ý thức. Điều
này làm cho họ nổi tiếng là khó khăn để thực sự làm quen, và nhu cầu của họ đối
với những phẩm chất này góp phần vào cảm giác tội lỗi mà họ thường cảm nhận vì
không cho mình nhiều hơn cho những người mà họ quan tâm.

Difficult to Get to Know – INFPs are
private, reserved and self-conscious. This makes them notoriously difficult to
really get to know, and their need for these qualities contributes to the guilt
they often feel for not giving more of themselves to those they care about.

3. Quan hệ tình cảm (Romantic Relationships)

INFPs là những nhà lý tưởng mơ mộng, và trong việc
theo đuổi mối quan hệ hoàn hảo, phẩm chất này thể hiện mạnh nhất. Không bao giờ
ngắn ngủi về trí tưởng tượng, giấc mơ của INFP về mối quan hệ hoàn hảo, hình
thành một hình ảnh lý tưởng về người bạn đời của họ, diễn và phát lại các kịch
bản trong đầu của họ về mọi thứ. Đây là một vai trò mà không ai có thể hy vọng
được lấp đầy, và những người có loại cá tính INFP cần phải nhận ra rằng không
ai hoàn hảo, và mối quan hệ đó không thể được hình thành một cách kỳ diệu – mà
cần phải có sự thỏa hiệp, hiểu biết và nỗ lực.

INFPs are dreamy idealists, and in the
pursuit of the perfect relationship, this quality shows strongest. Never short
on imagination, INFPs dream of the perfect relationship, forming an image of
this pedestalled ideal that is their soul mate, playing and replaying scenarios
in their heads of how things will be. This is a role that no person can hope to
fill, and people with the INFP personality type need to recognize that nobody’s
perfect, and that relationships don’t just magically fall into place – they
take compromise, understanding and effort.

Yêu tất cả, tin ít
người, không làm sai với ai

Love All, Trust a Few, Do Wrong to None

May mắn thay đây là những phẩm chất mà INFP được biết
đến, và trong khi nó có thể là một thách thức để tách biệt hình ảnh được nuôi
dưỡng lâu dài, xu hướng tập trung vào chỉ vài người trong cuộc sống có nghĩa là
họ sẽ tiếp cận những mối quan hệ mới một cách hết lòng, với ý thức về giá trị
vốn có, sự cống hiến và lòng tin.

Fortunately these are qualities that INFPs
are known for, and while it can be a challenge to separate long-fostered
fantasy from reality, INFPs’ tendency to focus their attention on just a few
people in their lives means that they will approach new relationships
wholeheartedly, with a sense of inherent value, dedication and trust.

INFP đều có niềm tin chân thành về ý tưởng mối quan hệ
– rằng hai người có thể đến với nhau và làm cho nhau tốt hơn và hạnh phúc hơn
so với khi một mình, và họ sẽ nỗ lực để thể hiện sự ủng hộ và tình cảm để biến
lý tưởng này trở thành hiện thực.

INFPs share a sincere belief in the idea
of relationships – that two people can come together and make each other better
and happier than they were alone, and they will take great efforts to show
support and affection in order to make this ideal a reality.

Nhưng INFP không nhất thiết phải vội vã cam kết – sau
cùng, họ là những người có triển vọng (P) và hầu như luôn tìm cách thiết lập
mối quan hệ mới hoặc cải thiện mối quan hệ hiện tại – họ cần phải chắc chắn họ
đã tìm thấy ai đó tương thích. Trong hẹn hò, INFP thường sẽ bắt đầu với một
loạt các so sánh, khám phá tất cả các mặt người yêu hiện tại phù hợp với lý
tưởng mà họ đã tưởng tượng. Sự tiến triển này có thể là một thách thức đối với
một người bạn mới, vì không phải ai cũng có thể theo kịp trí tưởng tượng phong
phú và tiêu chuẩn đạo đức của INFP – nếu không tương thích và xung đột về vấn
đề này, mối quan hệ có thể kết thúc nhanh chóng, với INFP có thể thở dài
“Không phải như vậy chứ “

But INFPs aren’t necessarily in a rush to
commit – they are, after all, Prospecting (P) types, and are almost always
looking to either establish a new relationship or improve an existing one –
they need to be sure they’ve found someone compatible. In dating, INFPs will
often start with a flurry of comparisons, exploring all the ways the current
flame matches with the ideal they’ve imagined. This progression can be a
challenge for a new partner, as not everyone is able to keep up with INFPs’
rich imagination and moral standards – if incompatibilities and conflict over
this initial rush mount, the relationship can end quickly, with INFPs likely
sighing that “it wasn’t meant to be.”

Khi một mối quan hệ bị giữ lại, những người có loại
tính cách INFP sẽ thể hiện mình là những người yêu thích đam mê, vô vọng, trong
khi vẫn tôn trọng sự độc lập của đối phương. INFP dành thời gian để hiểu những
người mà họ quan tâm, đồng thời giúp họ học hỏi, phát triển và thay đổi. Trong
khi INFP có ý nghĩa tốt, không phải ai cũng đánh giá cao những gì có thể xảy ra
khi liên tục được nhắc rằng họ cần phải cải thiện – hoặc, nói cách khác, rằng
họ không đủ tốt. INFP sẽ rất kinh ngạc khi thấy rằng ý định của họ đã được hiểu
theo cách này, nhưng đó là một nguy cơ thực sự, và nếu đối phương không thích
xung đột giống như bản thân INFP, vấn đề có thể nảy sinh trong một thời gian
trước khi bùng nổ, quá muộn để sửa chữa.

As a relationship takes hold, people with
the INFP personality type will show themselves to be passionate, hopeless
romantics, while still respecting their partners’ independence. INFPs take the
time to understand those they care about, while at the same time helping them
to learn, grow and change. While INFPs are well-meaning, not everyone
appreciates what can come across as constantly being told that they need to
improve – or, put another way, that they’re not good enough. INFPs would be
aghast to find that their intents were interpreted this way, but it’s a real
risk, and if their partner is as averse to conflict as INFPs themselves, it can
boil under the surface for some time before surfacing, too late to fix.

Thà Sớm 3 Giờ Hơn Là Muộn 1 Phút

Better Three Hours Too Soon Than a Minute
Too Late

Trong khi đóng góp rất nhiều vào sự ổn định trong mối
quan hệ nếu được thực hiện đúng, sự ác cảm với mâu thuẫn có lẽ là phẩm chất
khẩn cấp nhất cho INFP. Giữa sự nhạy bén và trí tưởng tượng của họ, INFP có
khuynh hướng tiếp thu các tuyên bố khách quan và sự thật, đọc vào các chủ đề và
hậu quả phóng đại, đôi khi phản ứng như những nhận xét này là ẩn dụ được thiết
kế để đe dọa nền tảng nguyên tắc của họ. Đương nhiên điều này gần như chắc chắn
là một phản ứng thái quá, và INFP nên thực hành những gì họ giảng, và tập trung
vào việc cải thiện khả năng phản ứng với những lời chỉ trích với tính khách
quan bình tĩnh, chứ không phải là những cáo buộc phi lý và tội lỗi vũ khí hóa.

This aversion to conflict, while
contributing greatly to stability in the relationship when done right, is
probably the most urgent quality for INFPs to work on. Between their
sensitivity and imagination, INFPs are prone to internalizing even objective
statements and facts, reading into them themes and exaggerated consequences,
sometimes responding as though these comments are metaphors designed to
threaten the very foundations of their principles. Naturally this is almost
certainly an overreaction, and INFPs should practice what they preach, and
focus on improving their ability to respond to criticism with calm objectivity,
rather than irrational accusations and weaponized guilt.

Nhưng đó là điều tồi tệ nhất của họ – còn ở điều tốt
nhất, INFP làm tất cả những gì họ có thể làm để trở thành người bạn đời lý
tưởng, sống đúng với bản thân và khuyến khích đối phương làm tương tự. INFP
dành thời gian gần gũi để họ có thể làm quen với đối phương, sử dụng sự sáng
tạo để hiểu mong muốn và nhu cầu, và đáp ứng cho đối phương. Những người có
loại cá tính này rất hào hứng với tình cảm của họ, với một sở thích rõ ràng về
việc đặt niềm vui của đối phương lên trên hết – khi đối phương hài lòng,INFP sẽ
thực sự cảm thấy rất vui.

But that’s at their uncommon worst – at
their best, INFPs do everything they can to be the ideal partner, staying true
to themselves and encouraging their partners to do the same. INFPs take their
time in becoming physically intimate so that they can get to know their
partners, using their creativity to understand their wants and needs, and adapt
to them. People with this personality type are generous in their affection,
with a clear preference for putting the pleasure of their partners first – it
is in knowing that their partners are satisfied that INFPs truly feel the most
pleasure.

4. Tình bạn (Friendships)

Những người bạn thực sự của INFP có xu hướng ít và xa,
nhưng những người đó thường là bạn suốt đời. Thách thức là tính 2 mặt mà loại
người này có khi nói đến sự hòa đồng – INFPs khao khát chiều sâu sự hiểu biết
lẫn nhau của con người, nhưng dễ chán trong các tình huống xã hội; họ giỏi đọc
cảm xúc và động lực của người khác, nhưng thường không sẵn sàng cung cấp cho
người khác cái nhìn sâu sắc tương tự về bản thân – INFP thích ý tưởng tiếp xúc
giữa con người, nhưng không phải là thực tế của tiếp xúc xã hội.

The true friends of people with the INFP
personality type tend to be few and far between, but those that make the cut
are often friends for life. The challenge is the many dualities that this type
harbors when it comes to being sociable – INFPs crave the depth of mutual human
understanding, but tire easily in social situations; they are excellent at
reading into others’ feelings and motivations, but are often unwilling to
provide others the same insight into themselves – it’s as though INFPs like the
idea of human contact, but not the reality of social contact.

Thật Tội Nghiệp Khi Họ
Thiếu Sự Bình Tĩnh

How Poor Are They That Have Not Patience

Về nhiều mặt, điều này giới hạn nhóm bạn bè tiềm năng
đối với các loại Ngoại giao khác, những người có thể nhận được những manh mối
tinh tế mà bạn bè INFP của họ để lại, và những người có nhiều khả năng không
thích thú với điều gì đó của một con người. Mặt khác một tình bạn với ESTJ,
được điều chỉnh bởi các công ước xã hội và sự tham gia của cộng đồng , sẽ gần
như là không tự do – mặc dù INFP có thể tìm thấy ý tưởng được kết hợp với đủ
hấp dẫn để vượt qua những thách thức thực tế về tình bạn.

In a lot of ways, this limits the
potential pool of friends to other Diplomat types, who are able to pick up on
the subtle clues left by their INFP friends, and who are more likely than not
to enjoy something of a human enigma. A friendship with an ESTJ on the other
hand, governed by social conventions and community participation as they are,
would almost be a non-sequitur – though INFPs may find the idea of being paired
with their opposite fascinating enough to outweigh the practical challenges to
such a friendship.

Cuối cùng, ý tưởng như mạng xã hội và “ bạn của bạn
tôi thì cũng là bạn của tôi” không ảnh hưởng nhiều tới INFP. Tình bạn nhận
được là xứng đáng, bởi sức mạnh của sự tôn trọng trực quan mà INFP có dành cho
những người có nguyên tắc và giá trị tương tự, chứ không phải là sự sắp xếp
thực tế giống như của đồng nghiệp. Xu hướng của INFPs để bảo vệ cốt lõi và giá
trị bên trong nhạy cảm khỏi những lời chỉ trích, đặc biệt là nếu họ ở phía hỗn
loạn hơn của phe phái, có nghĩa là những người quen sẽ không thể đến gần họ mà
không có nỗ lực bền vững và khéo léo.

To top it all off, ideas like networking
and “the friend of my friend is my friend” hold little weight with
INFPs. Friendships are earned on their own merit, by dint of the intuitive
respect INFPs have for those with similar principles and values, rather than
more practical alignments like those of coworkers. INFPs’ tendency to protect
their sensitive inner cores and values from criticism, especially if they are
on the more turbulent side of the spectrum, means that acquaintances will
likely get nowhere near them without sustained and tactful effort.

Nhưng, nếu lá chắn của INFP được điều hướng đúng cách
và họ quyết định mở lòng và tin tưởng một người khác, một tình bạn vững mạnh,
ổn định sẽ diễn ra, được đánh dấu bằng sự ủng hộ nhiệt tình và lý tưởng, trí
thông minh thơ mộng tinh tế và mức độ thấu hiểu cảm xúc thường khó có thể đồng
nhất . Bạn bè của INFP sẽ được thưởng bằng sự bình tĩnh, nhạy cảm và chiều sâu,
và mong muốn luôn luôn giúp đỡ, học hỏi và phát triển. Nhưng ngay cả những INFP
tự tin và quyết đoán nhất cũng sẽ có thể theo kịp bên ngoài thoải mái và hiện
tại này lâu dài.

But, if INFPs’ shields are properly
navigated and they decide to open up and trust another person, a strong, stable
friendship will ensue, marked by passionate support and idealism, subtle poetic
wit, and a level of emotional insight that is hard to match. INFPs’ friends
will be rewarded with calm, sensitivity and depth, and an ever-present desire
to help, learn, and grow. But even the most confident and assertive INFPs will
only be able to keep up this relaxed and present exterior for so long.

READ  3 Phút Sơ Cứu – Cẩm nang cho mọi nhà. | Anybook.vn

Ngay cả khi tình bạn phát triển mạnh mẽ và sâu sắc
hơn, và bạn bè được cuốn vào một cảm giác thấu hiểu lẫn nhau, phẩm chất bí ẩn
của INFP sẽ không bao giờ thực sự biến mất.

Even as friendships grow stronger and
deeper, and friends are lulled into a sense of mutual understanding, INFPs’
enigmatic qualities will never truly vanish.

INFP sẽ luôn luôn cần phải biến mất trong một thời
gian, ẩn bản thân khỏi những người khác để họ có thể tái tập trung vào tâm trí
và cảm xúc của chính họ. Thường thì INFP sẽ xuất hiện từ thời điểm này một mình
đưa ra quyết định mà ngay cả những người bạn thân nhất của họ cũng không biết
họ đang cân nhắc điều gì, thậm chí còn né tránh tùy chọn nhận hỗ trợ và lời
khuyên họ dễ dàng đưa ra . Đó là cách của INFP, để tốt hơn hoặc tệ hơn.

INFPs will always need to disappear for a
while, removing themselves from others so they can re-center on their own minds
and feelings. Often enough people with the INFP personality type will emerge
from this time alone having come to some momentous decision that even their
closest friends didn’t know was weighing on them, evading even the option of
receiving the sort of support and advice they so readily give. Such is INFPs’
way, for better or for worse.

5. Làm cha mẹ (Parenthood)

Những người INFP có xu hướng không chỉ cố gắng học hỏi và phát triển như những cá nhân nguyên tắc, đạo đức, mà còn đưa những người cùng chí hướng đi chung hành trình đó với họ. Theo cách tinh tế, thường là nhút nhát, INFP muốn dẫn dắt người khác về phía trước, như những linh hồn tốt bụng – họ sẽ không tìm thấy cơ hội nào lớn hơn cho điều này hơn là việc làm cha mẹ.

People who share the INFP personality type share a tendency to not only strive to learn and grow as principled, moral individuals, but to bring likeminded people on that journey with them. In their own subtle, often shy way, INFPs want to lead others forward, as kindred spirits – they will find no greater opportunity for this than in parenthood.

Ngay từ đầu, cha mẹ INFP rất ấm áp, yêu thương và hỗ trợ, và tận hưởng niềm vui vô cùng trong mắt của con cái họ khi khám phá, học hỏi và trưởng thành. Những người INFP sẽ cung cấp cho con cái sự tự do mà họ cần để làm điều này, giữ một tâm trí cởi mở và để cho con cái của họ có được nhận thức riêng. Đồng thời, cha mẹ INFP sẽ cố gắng để hỗ trợ cho sự tự do và kinh nghiệm này, thiết lập một tập hợp các đạo đức và giá trị hướng dẫn tự do đó với trách nhiệm cá nhân.

From the start, INFP parents are warm, loving and supportive, and take immeasurable joy in the wide-eyed wonder of their children as they explore, learn, and grow. People with the INFP personality type will give their children the freedom they need to do this, keeping an open mind and letting their children gain their own sense of understanding. At the same time, INFP parents will try to provide a backdrop to this freedom and experience, establishing a set of morals and values that guide that liberty with a sense of personal responsibility.

INFP không bao giờ ngừng khuyến khích con cái học hỏi và phát triển, và họ coi nhiệm vụ của mình là truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng, cả bằng cách sử dụng sự nhạy cảm và trực giác của họ để nói bằng ngôn ngữ của con và bằng cách dẫn dắt bản thân.

INFPs never stop encouraging their children to learn and grow, and they consider it their duty to inspire and motivate them, both by using their sensitivity and intuition to speak in their children’s language and by leading the way themselves.

Tuy nhiên, ý thức trách nhiệm này có một khía cạnh khó khăn hơn – nếu con cái của họ rơi vào những giá trị của cha mẹ INFP, nó sẽ không được coi nhẹ. Những người có loại cá tính INFP nhận trách nhiệm của họ trong tình trạng làm cha mẹ một cách nghiêm túc, và trong biện pháp này hơn hết.

However, this sense of responsibility has a harder side – if their children fall foul of their INFP parents’ values, it will not be taken lightly. People with the INFP personality type take their responsibilities in parenthood seriously, and in this measure above all others.

Trong một số cách, xu hướng ẩn giấu bản thân bên trong của họ có thể là một lợi thế trong việc nuôi dạy con cái, vì họ có thể xem mình như những hình mẫu ở bên ngoài, che chắn những người thân yêu của họ không chỉ từ sự giận dữ và trầm cảm thường xuyên của họ, mà còn từ những tệ nạn rộng lớn hơn trên thế giới. Điều này giúp INFP thể hiện ra bên ngoài những bài học đạo đức mà họ muốn con mình chấp nhận, và đồng thời thiết lập một cảm giác hài hòa trong gia đình.

In some ways, INFPs’ tendency to hide their inner selves from view can be an advantage in parenting, as they are able to portray themselves as good role models on the outside, shielding their loved ones not just from their own occasional anger and depression, but from the broader evils in the world as well. This helps INFPs to demonstrate outwardly the moral lessons they want their children to adopt, and at the same time to establish a sense of harmony in the household.

Sự Nghi Ngờ Khiêm Tốn Được Gọi Là Ngọn Hải Đăng Của Sự Khôn Ngoan

Modest Doubt Is Called the Beacon of the Wise

Thách thức lớn nhất đối với cha mẹ INFP, đặc biệt là các loại hỗn loạn hơn, những người thường có nhiều rắc rối hơn với việc tự nghi ngờ hơn những người khác, là thiết lập các cấu trúc và quy tắc thực tế hơn hàng ngày. INFP có thể truyền đạt giá trị trừu tượng của sự trung thực với kỹ năng đáng chú ý, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng đánh giá ý tưởng đó với thực tế của con cái họ về nhà từ rạp phim, và điều này sẽ rất khó khắn nếu những hiểu lầm này dẫn đến xung đột. Trong những tình huống này, INFP làm tốt nhất với đối phương người mà có thể mạnh tay trong công việc quản lý hơn họ có thể, để họ có thể tập trung vào tinh thần cơ bản của những quy tắc đó.

The biggest challenge for INFP parents, especially more turbulent types who often have even more trouble with self-doubt than most, is to establish more practical and day-to-day structures and rules. INFPs may be able to convey the abstract value of honesty with remarkable skill, but it’s not always easy to equate that idea with the practical reality of their children being home from the movies when they said they were going to be, and it’s especially challenging when these misunderstandings result in conflict. In these situations, INFP personalities do best with a partner who is able to play a stronger hand in more administrative tasks than they can, so they can focus on the underlying spirit of those rules.

6. Con Đường Sự Nghiệp (Career Paths)

Có lẽ sẽ khó khăn cho INFP để tìm một sự nghiệp phù hợp hơn bất kỳ loại tính cách nào khác. Mặc dù thông minh, phong cách học nghiêm khắc của hầu hết các trường làm cho năm dài kiếm được một trình độ tiên tiến một công việc ghê gớm đối với những người INFP – đồng thời, đó thường là những gì cần thiết để thăng tiến trong một lĩnh vực phù hợp với họ. INFP thường mong rằng họ có thể làm được, làm những gì họ yêu thích mà không có sự căng thẳng và sự khắt khe của cuộc sống chuyên nghiệp.

It is perhaps more challenging for INFPs to find a satisfying career than any other type. Though intelligent, the regimented learning style of most schools makes long years earning an advanced degree a formidable undertaking for people with the INFP personality type – at the same time, that’s often what’s needed to advance in a field that rings true for them. INFPs often wish that they could just be, doing what they love without the stress and rigor of professional life.

Thông thường, như với rất nhiều thứ, câu trả lời nằm đâu đó ở giữa, trong một dòng công việc bắt đầu bằng niềm đam mê và sự cống hiến, nhưng đòi hỏi phải đào tạo để các học giả cảm thấy mật thiết với niềm đam mê đó. Quá nhiều INFP trôi dạt trong sự thất vọng, cuối cùng làm mất đi sự cần thiết của cuộc sống hàng ngày trong một công việc không có ý nghĩa đối với họ. Nhưng hóa ra, mặc dù nhu cầu chính xác như vậy, kinh tế học hiện đại đóng vai trò lớn trong chính những thách thức của INFP: sự sáng tạo, độc lập và nhu cầu cho những mối quan hệ có ý nghĩa với những cá nhân cần sự giúp đỡ của họ.

Oftentimes, as with so many things, the answer lies somewhere in the middle, in a line of work that begins with passion and dedication, but which comes to require training so that the academia feels intimately linked to that passion. Too many INFPs drift in frustration, ultimately succumbing to the necessities of day-to-day life in a job that wasn’t meant for them. But it turns out that, despite such exacting demands, modern economics places a premium on the very keys to INFPs’ challenges: their creativity, independence, and need for meaningful relationships with individuals who need their help.


Sẽ Luôn Có Địa Điểm Và Phương Tiện Cho Mọi Người

There’s Place and Means for Everyone

Đầu tiên và quan trọng nhất là dường như mọi giấc mơ của INFPs đều lớn lên – trở thành tác giả. Trong khi một cuốn tiểu thuyết là một lựa chọn kinh điển, nó hiếm khi là một cuốn sách dễ tiếp cận, và có rất nhiều lựa chọn khả thi cho những INFP yêu tự do. Internet mang đến cho thế giới cơ hội viết blog và làm việc tự do – khi các tổ chức mở rộng phạm vi của họ ngoài tiếng mẹ đẻ, họ sẽ phụ thuộc vào INFP, với tài năng ngôn ngữ và biểu cảm bằng văn bản,đưa ra những bản dịch thô hơn, nốt nhạc cũ và giới thiệu chúng với cảm giác về vẻ đẹp và thơ ca. Các tổ chức nhỏ hơn sẽ cần nhiều hơn bao giờ hết để thể hiện với sự sang trọng giá trị mà họ mang lại cho cộng đồng địa phương.

First and foremost is seemingly every INFPs’ dream growing up – to become an author. While a novel is a classic choice, it is rarely an accessible one, and there are many viable options for freedom-loving INFPs. The internet brings to the world the opportunities of blogging and freelance work – as organizations expand their reach beyond their native tongues, they will come to depend on INFP personality types, with their gift for language and written expression, to take their rougher translations and stale pitches and inject them with a sense of beauty and poetry. Smaller organizations will need more than ever to express with elegance the value they bring to local communities.

Hầu hết mọi nguyên nhân, ý tưởng hoặc lĩnh vực đều có thể hưởng lợi từ biểu hiện nghệ thuật và tự nhiên mà INFP mang lại, và INFP có quyền lựa chọn người họ làm việc cùng.

Most any cause, idea, or field can benefit from the artful and natural expression that INFPs bring to the table, and INFPs have their pick of the world in choosing who they work with.

Vẻ đẹp thực sự ở đây là cần có sự quan tâm cốt lõi mà những người INFP có, trong khi giúp một nguyên nhân họ tin, một cách độc lập, thông qua biểu hiện sáng tạo và phát triển cá nhân, và làm cho nó có thể áp dụng cho bất kỳ sở thích nào. Sẽ luôn có một nhu cầu, và bây giờ hơn bao giờ hết, để giành được trái tim và tâm trí của mọi người bằng chữ viết.

The real beauty here is that it takes a core interest that people with the INFP personality type share, while helping a cause they believe in, independently, through creative expression and personal growth, and makes it applicable to any interest there is. There will always be a need, and now more than ever, to win people’s hearts and minds with the written word.

Một số INFP sẽ thích một liên lạc cá nhân hơn, có thể làm việc trực tiếp với khách hàng, thấy rằng nỗ lực cá nhân của họ thực sự ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người khác. Các dịch vụ như trị liệu xoa bóp, phục hồi chức năng, tư vấn, làm việc xã hội, tâm lý học và thậm chí vai trò học thuật và đào tạo lại có thể đặc biệt bổ ích cho INFP, người tự hào về sự tiến bộ và tăng trưởng mà họ giúp nuôi dưỡng. Những người INFP có khuynh hướng đặt lợi ích của người khác lên trên chính mình, một phước lành hỗn hợp, nhưng khi một bệnh nhân thực hiện bước đầu tiên trong một chặng đường dài để phục hồi sau một tai nạn, sẽ không có gì đáng khen hơn sự vị tha.

Some INFPs will prefer a still more personal touch, being able to work face-to-face with clients, seeing that their personal effort really impacts another’s quality of life. Service careers such as massage therapy, physical rehabilitation, counselling, social work, psychology and even academic roles and retraining can be exceptionally rewarding for INFPs, who take pride in the progress and growth they help to foster. People with the INFP personality type have a tendency to put others’ interests ahead of their own, a mixed blessing by itself, but when a patient takes their first unaided step in the long road to recovery after an accident, nothing will feel more rewarding than that selflessness.

Nếu Như Làm Cũng Dễ Dàng Như Việc Ta Biết Mình Nên Làm Gì…

 If to Do Were as Easy as to Know What Were Good to Do…

Trường hợp INFP sẽ không phát triển mạnh trong một môi trường căng thẳng, nặng nề, bận rộn, phải gánh vác với sự quan liêu và nhàm chán. INFP cần phải có khả năng làm việc với sự sáng tạo và cân nhắc – họ không thể làm những nhân viên bán hàng chịu áp lực cao. Nó có thể là một thách thức để tránh những vai trò này, vì chúng là cơ sở cho rất nhiều công việc ban đầu, và nó thường là may rủi khi họ rời đi để làm 1 việc gì đó ít đáng tin cậy hơn, nhưng có lợi hơn. Tuy nhiên, để tìm một nghề nghiệp có tiếng vang với các giá trị của INFP, đó không chỉ là một công việc, đôi khi nó chỉ là những gì cần phải làm.

READ  Tổng đài Newca, Hotline tổng đài hỗ trợ dịch vụ khách hàng chữ ký số | Anybook.vn

Where INFPs will not thrive is in a high-stress, team-heavy, busy environment that burdens them with bureaucracy and tedium. INFPs need to be able to work with creativity and consideration – high-pressure salespeople they are not. It can be a challenge to avoid these roles, as they are the basis for so much starting work, and it’s often a risk to break away into something less dependable, but more rewarding. To find a career that resonates with INFPs’ values though, that’s more than just a job, sometimes it’s just what needs to be done.

7. Thói quen nơi làm việc (Workplace Habits)

Tại nơi làm việc, INFPs phải đối mặt với thử thách khi phải làm công việc và chuyên môn 1 cách các nhân. Nếu 1 việc nào đó không đáng để làm đối với INFP, thì việc đó đúng thực sự là không đáng làm, và ý nghĩa này về mục đích đạo đức trong công việc sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ từ cách họ phản ứng với thẩm quyền cho tới cách họ biểu hiện. Mặc dù cách thức của INFP phụ thuộc vào vị trí, nhưng có một vài sự thật cơ bản về những gì INFP tìm kiếm tại nơi làm việc: họ coi trọng sự hài hòa, cần kết nối tình cảm và đạo đức với công việc của họ, và không ưa sự nhàm chán quan liêu.

In the workplace, INFPs face the challenge of taking their work and their profession personally. To INFPs, if it isn’t worth doing, it isn’t really worth doing, and this sense of moral purpose in their work colors everything from how they respond to authority to how they express it. Though the way the INFP personality type shows through depends on the position, there are a few basic truths about what INFPs seek in the workplace: they value harmony, need an emotional and moral connection to their work, and loathe bureaucratic tedium.

Cấp dưới INFP

INFP Subordinates

Là cấp dưới, INFP thích sự tự do, và sẽ đắm mình trong một dự án, một mình hoặc với một đội ngũ thân thiết hơn là chỉ đơn giản là được cho biết nhiệm vụ cần làm và thực hiện chúng. Những người INFP không tìm kiếm công việc dễ dàng, dễ quên để trả tiền cho các hóa đơn, mà họ đang tìm kiếm những công việc có ý nghĩa đáng để suy nghĩ, và giúp các nhà quản lý của họ đặt ra những trách nhiệm về mặt cảm xúc hơn là sự hợp lý hoá vô tình hoặc kinh doanh vì lợi ích riêng. INFP thà biết rằng công việc của họ sẽ giúp cung cấp một dịch vụ mà họ tin tưởng hơn là biết rằng lợi nhuận đã được tăng thêm 3%.

As subordinates, INFPs prefer latitude, and would much rather immerse themselves in a project, alone or with a close team, than simply be told what task to do and move on. People with the INFP personality type aren’t looking for easy, forgettable work that pays the bills, they’re looking for meaningful work that they actually want to think about, and it helps for their managers to frame responsibilities in terms of emotional merit rather than cold rationalization or business for its own sake. INFPs would rather know that their work will help to deliver a service they believe in than to know that the bottom line has been boosted by 3%.

Nếu các tiêu chuẩn này được đáp ứng, các nhà quản lý sẽ tìm thấy một nhân viên INFP cực kỳ chuyên tâm và chu đáo. Là người tìm kiếm cơ hội lý tưởng, INFP có thể không phải lúc nào cũng hoạt động tốt trong các ứng dụng kỹ thuật, nơi sự kiện và logic thực sự quan trọng và phê bình thường là cần thiết, nhưng họ sẽ làm việc rất tốt trong nhiều nỗ lực nhân văn và sáng tạo hơn. Trong khi một số loại, đặc biệt là các nhà phân tích, phản ứng tốt với phản hồi tiêu cực, học hỏi từ những chỉ trích như là cơ hội để không phạm sai lầm lần nữa, những người INFP sẽ muốn nghe điều họ đã làm đúng và tập trung vào những việc nên làm, thay vì những việc không nên làm.

If these standards are met, managers will find an extremely dedicated and considerate employee in INFPs. As idealistic opportunity-seekers INFPs may not always work well in technical applications, where the facts and logic really matter and critique is often necessary, but they work beautifully in more human and creative endeavors. While some types, especially Analysts, respond favorably to negative feedback, taking criticism as an opportunity to not make the same mistake twice, people with the INFP personality type would much rather hear what they did right and focus on what to do, rather than what not to.

Đồng nghiệp INFP

INFP Colleagues

INFP cảm thấy thoải mái nhất giữa các đồng nghiệp – họ không thích kiểm soát người khác, và cũng không thích bị kiểm soát. Giữa các đồng nghiệp, INFP sẽ cảm thấy tự do hơn để chia sẻ ý tưởng, và trong khi họ có thể duy trì khoảng cách tâm lý, họ sẽ nỗ lực hết mình để vui vẻ, thân thiện và quan tâm – miễn là đồng nghiệp của họ cũng vậy. INFP không thích xung đột hoặc theo phe phái, và sẽ làm mọi thứ có thể để duy trì sự hài hòa và hợp tác.

INFPs feel most comfortable among colleagues – they aren’t interested in controlling others, and have a similar distaste for being controlled. Among their colleagues, INFPs will feel freer to share their ideas, and while they may maintain some psychological distance, they will make every effort to be pleasant, friendly and supportive – so long as their coworkers reciprocate. INFPs don’t like conflict or picking sides, and will do everything they can to maintain harmony and cooperation.

Hầu hết những điều này đều có liên quan đến giao tiếp tốt, mà INFP thích trực tiếp thực hiện, liên lạc cá nhân, hoặc bằng văn bản, nơi họ có thể soạn và hoàn thiện các phát biểu của họ. Những người INFP tránh sử dụng điện thoại nếu họ có thể, có điều tồi tệ nhất của cả hai thế giới, bị tách rời và không được kết hợp. INFP cũng muốn cảm thấy như cuộc trò chuyện của họ có ý nghĩa, và trong khi họ thích khám phá triết học nhiều nhất, sự kiên nhẫn của họ đối với động não giả định hoặc các cuộc thảo luận kỹ thuật dày đặc bị hạn chế.

Most of this comes down to good communication, which INFPs prefer to conduct in person, for that personal touch, or in writing, where they can compose and perfect their statements. People with the INFP personality type avoid using phones if they can, having the worst of both worlds, being both detached and uncomposed. INFPs also like to feel like their conversations are meaningful, and while they enjoy exploring philosophy more than most, their patience for arbitrary hypothetical brainstorming or dense technical discussions is limited.

Người quản lý INFP

INFP Managers

Với tư cách là người quản lý, INFP là một trong những người ít giống quản lý nhất – thái độ bình đẳng của họ dẫn đến sự tôn trọng của cấp dưới, thích giao tiếp giữa người với người hơn là sự đối lập giữa sếp- nhân viên. Những người INFP rất linh hoạt, cởi mở và cho cấp dưới những công cụ họ cần, họ là phái đoàn có trách nhiệm hay hội đồng quản trị lắng nghe và tiếp thu, để hoàn thành công việc. Quan tâm đến những việc trước mắt, INFP đặt mục tiêu đạt được một kết thúc như mong muốn, và giúp những người làm việc theo họ để làm cho điều đó xảy ra.

As managers, INFPs are among the least likely to seem like managers – their egalitarian attitudes lend respect to every subordinate, preferring communication as human beings than as a boss/employee opposition. People with the INFP personality type are flexible, open-minded and give their subordinates the tools they need, be they responsible delegation or an intuitive and receptive sounding board, to get the job done. Keeping their eyes on the horizon, INFPs set goals that achieve a desirable end, and help the people working under them to make that happen.

Có một nhược điểm với phong cách này, đôi khi ông chủ chỉ cần tỏ ra mình là ông chủ. INFP biết họ cảm thấy thế nào về những lời chỉ trích, và miễn cưỡng đề nghị người khác có trải nghiệm tương tự, cho dù đó là cần thiết hay thậm chí là được mong đợi. Hơn cả việc làm phức tạp hóa vai trò này, khi INFP bị căng thẳng vì sự chỉ trích, họ có thể trở nên cực kỳ xúc động- họ có thể không thể hiện nó, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ, hoặc thậm chí khiến thu mình lại, theo những cách có thể kìm hãm đội ngũ của họ.

There is a downside to this style, as sometimes the boss just needs to be the boss. INFPs know how they feel about criticism, and are reluctant to subject others to that same experience, whether it’s needed or even welcome. Further complicating this role, when INFPs are under stress, as when someone really does warrant criticism, they can become extremely emotional – they may not show it, but it can affect their judgment, or even cause them to withdraw inwards, in ways that can really hold back their team.

8. Kết luận (Conclusion)

Có rất ít nhóm tính cách nào thơ mộng và tốt bụng như INFP. Lòng vị tha và trí tưởng tượng phong phú giúp INFP vượt qua nhiều trở ngại khó khăn, thường xuyên hơn là không làm sáng tỏ cuộc sống của những người xung quanh. Sự sáng tạo của INFP là vô giá trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả sự phát triển cá nhân của chính họ.

Few personality types are as poetic and kind-hearted as INFPs. Their altruism and vivid imagination allow INFPs to overcome many challenging obstacles, more often than not brightening the lives of those around them. INFPs’ creativity is invaluable in many areas, including their own personal growth.

Tuy nhiên, INFP có thể dễ dàng bị vấp ngã ở những nơi mà chủ nghĩa lý tưởng và sự quyết tâm của họ có nhiều trách nhiệm hơn là một tài sản. Cho dù đó là điều hướng xung đột giữa các cá nhân, đối mặt với sự thật khó chịu, theo đuổi sự tự thực hiện hay tìm ra con đường sự nghiệp phù hợp tốt với cốt lõi bên trong của bạn, bạn có thể gặp phải nhiều thách thức mà đôi khi thậm chí có thể khiến bạn nghi ngờ bạn thực sự là ai.

Yet INFPs can be easily tripped up in areas where their idealism and passion are more of a liability than an asset. Whether it is navigating interpersonal conflicts, confronting unpleasant facts, pursuing self-realization, or finding a career path that aligns well with your inner core, you may face numerous challenges that at times can even make you question who you really are.

Những gì bạn đã đọc cho đến nay chỉ là phần giới thiệu và ít hơn 5% những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về loại tính cách INFP. Bạn có thể đã tự lẩm bẩm , “wow, điều này chính xác đến đáng sợ”, hoặc “họ biết nhiều hơn về tôi hơn cả những người thân thiết nhất của tôi”. Và bạn thậm chí có thể hơi khó chịu vì bạn thực sự không quen với việc được thấu hiểu.

What you have read so far is just an introduction and less than 5% of what we can tell you about the INFP personality type. You may have muttered to yourself, “wow, this is so accurate it’s creepy”, or “they know more about me than people I’m closest to”. And you may even be a little uncomfortable because you are really not used to being understood.

Đây không phải là một thủ thuật. Bạn cảm thấy được thấu hiểu bởi vì đúng là bạn đã được thấu hiểu. Và không, chúng tôi không theo dõi bạn – mà nói đúng hơn, thì chúng tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu những câu chuyện, trải nghiệm và phản hồi cuộc sống của INFP cho hàng trăm cuộc khảo sát của chúng tôi. Từng bước, thông tin chi tiết bằng cái nhìn sâu sắc, chúng tôi đã khám phá chính xác cách INFP suy nghĩ và những gì họ cần để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.

This is not a trick. You felt understood because you were. And no, we did not spy on you – rather, we spent years studying INFPs’ life stories, experiences, and responses to hundreds of our surveys. Step by step, insight by insight, we discovered exactly how INFPs think, and what they need to reach their full potential. 

Đây là cách chúng ta biết rằng nhiều thách thức mà bạn đã và sẽ đối mặt đã bị các INFP khác vượt qua. Bạn sẽ không phải một mình ở đây đâu. Bạn chỉ cần học hỏi từ những sai lầm và thành công của người khác.

This is how we know that many of the challenges you’ve faced and will face in the future have been overcome by other INFPs. You are not alone in this. You simply need to learn from mistakes and successes of others.

Đọc tiếp phần 2.

———-

Tác giả: 16Personalities

Link bài gốc: INFP PERSONALITY (“THE MEDIATOR”)

Dịch giả: Võ Hồng Ngân – ToMo: Learn Something
New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi
chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch
Giả: Võ Hồng Ngân – Nguồn: ToMo: Learn Something
New”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo”
hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something
New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập
sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]