Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Anybook.vn

0 Comments

Ngành đào tạo

Mã công nghiệp

Kết hợp các chủ đề lựa chọn Mục tiêu (Dự kiến) Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

7140215

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Ngôn ngữ tiếng anh

7220201

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh

Văn học, Địa lý, Tiếng Anh

NÊN KINH TÊ

7310101

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Quản lý kinh doanh (Chất lượng cao)

7340101C

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Địa ốc

7340116

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Địa lý

Toán, Văn, Anh

tài khoản

7340301

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

thuốc hoặc

7420201

Toán học địa lý hóa học

Toán học, Vật lý, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Công nghệ sinh học (Chất lượng cao)

7420201C

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Khoa học môi trường

7440301

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Hệ thống thông tin

7480104

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

READ  3 Môn Học 'Thừa Thãi' Ở Đại Học | Anybook.vn

Toán, Hóa, Anh

công nghệ thông tin

7480201

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Chất lượng cao)

7510201C

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật nóng

7510206

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

7519007

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Anh

Kĩ sư môi trường

7520320

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Kỹ sư môi trường (Chất lượng cao)

7520320C

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

READ  Quản trị là gì? Học các ngành quản trị ra trường làm gì? | Anybook.vn

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ thực phẩm

7540101

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

7540101C

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)

7540101T

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ chế biến thủy sản

7540105

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

lớn lên

7620105

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

NÔNG NGHIỆP

7620109

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Bảo vệ thực vật

7620112

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ và môi trường rau quả

7620113

kinh doanh nông nghiệp

7620114

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Phát triển nông thôn

7620116

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Ala
READ  Sự cố môi trường là gì? Những vấn đề xoay quanh sự cố môi trường | Anybook.vn

7620201

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Lâm nghiệp đô thị

7620202

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Thuốc động vật

7640101

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Thú y (Chương trình nâng cao)

7640101T

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Quản lý đất đai

7850103

Toán học địa lý hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Địa lý

Toán, Văn, Anh

Tài nguyên và du lịch

7859002

Toán học địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Vườn và công nghệ vườn

7859007

Toán học địa lý hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize," 0 ": 60," 0, "resize_image_tinyize" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_normal": "420". "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]