Thông tin tuyển sinh trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn | Anybook.vn

0 Comments

CHI NHÁNH

2018

2019 Năm 2020

Năm 2021

(Theo kết quả thi THPT)

Báo

17,75 (A00)
25 (C00)
19,75 (D01)
19,5 (D02)
17,5 (D03)
18 (D04, D79 – D83)
18,5 (D05)
17 (D06)
19 (D78)

21,75 (A00)

26 (C00)

22:50 (D01)

19:50 (D03)

20:25 (D04)

23 (D78)

20 (D82)

20 (D83)

A01: 23,5

C00: 28,5

D01: 25

D04: 24

D78: 24,75

D83: 23,75

A01: 25.08

C00: 28,80

D01: 26,60

D04, D06: 26,20

D78: 27,10

D83: 24,60

Nhấn (Chất lượng cao)

18 (A00)

21:25 (C00)

19,75 (D01)

18 (D03)

19 (D04)

19,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 20

C00: 26,5

D01: 23,5

D78: 23,25

A01: 25,30

C00: 27,40

D01: 25,90

D04, D06:

D78: 25,90

D83:

Chính trị

16,5 (A00)
22 (C00)
16,25 (D01)
18 (D02 – D06, D78 – D83)

19 (A00)

23 (C00)

19:50 (D01)

18 (D03)

17:50 (D04)

19:50 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 18,5

C00: 25,5

D01: 23

D04: 18,75

D78: 20,5

D83: 18

A01: 24.30

C00: 27,20

D01: 24,70

D04, D06: 24,50

D78: 24,70

D83: 19,70

Dịch vụ cộng đồng

16 (A00)
23,25 (C00)
19 (D01)
18 (D01 – D06; D79 – D83)
17 (D78)

18 (A00)

24,75 (C00)

20,75 (D01)

21 (D03)

18 (D04)

20,75 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 18

C00: 26

D01: 23,75

D04: 18

D78: 22,5

D83: 18

A01: 24,50

C00: 27,20

D01: 25,40

D04, D06: 24,20

D78: 25,40

D83: 21,00

Các nghiên cứu ở Đông Nam Á

16 (A00)
25 (C00)
19,25 (D01)
18 (D02 – D06; D79, D80, D81. D83)
19,75 (D78)
17,75 (D82)

20:50 (A00)

27 (C00)

22 (D01)

20 (D03)

20:50 (D04)

23 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 20,5

D01: 23,5

D04: 22

D78: 22

D83: 18

A01: 24,50

C00:

D01: 25,00

D04, D06:

D78: 25,90

D83:

Chủ nghĩa phương đông

27,25 (C00)
22,25 (D01, D78)
18 (D02 – D05; D79 – D83)
17 (D06)

28,50 (C00)

24,75 (D01)

20 (D03)

22 (D04)

24,75 (D78)

20 (D82)

19,25 (D83)

C00: 29,75

D01: 25,75

D04: 25, 25

D78: 25,75

D83: 25,25

A01:

C00: 29,80

D01: 26,90

D04, D06: 26,50

D78: 27,50

D83: 26,30

người Trung Quốc

22 (C00)
18 (D01 – D06; D79 – D83)
17 (D78)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

18 (D03)

20 (D04)

21 (D78)

18 (D82)

18,50 (D83)

C00: 26,75

D01: 23,75

D04: 23,25

D78: 23,5

D83: 23,5

A01:

C00: 26,60

D01: 25,80

D04, D06: 24,80

D78: 25,30

D83: 23,80

Khoa học quản lý
READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng | Anybook.vn

16 (A00)
23,5 (C00)
19,25 (D01)
18 (D02 – D05; D79 – D83)
17 (D06, D78)

21 (A00)

25,75 (C00)

21,50 (D01)

18,50 (D03)

20 (D04)

21,75 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 23

C00: 28,50

D01: 24,5

D04: 23,25

D78: 24,25

D83: 21,75

A01: 25,80

C00: 28,60

D01: 26,00

D04, D06: 25,50

D78: 26,40

D83: 24,00

Khoa học quản lý (Chất lượng cao)

19 (A00, C00)

16 (D01)

19 (D03)

18 (D04)

16:50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 20,25

C00: 25,25

D01: 22,5

D78: 21

A01: 24,00

C00: 26,80

D01: 24,90

D04, D06:

D78: 24,90

D83:

LỊCH SỬ CỦA NGÀI

21 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06; D78 – D83)

22:50 (C00)

19 (D01)

18 (D03)

18 (D04)

19 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 25,25

D01: 21,5

D04: 18

D78: 20

D83: 18

A01:

C00: 26,20

D01: 24,00

D04, D06: 20,00

D78: 24,80

D83: 20,00

Lưu trữ trường học

17 (A00)
21 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17 (D78)

17 (A00)

22 (C00)

19:50 (D01)

18 (D03)

18 (D04)

19:50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 17,75

C00: 25,25

D01: 23

D04: 18

D78: 21,75

D83: 18

A01: 22,70

C00: 26,10

D01: 24,60

D04, D06: 24,40

D78: 25,00

D83: 22,60

Học ngôn ngữ

22 (A01)

20:25 (C00)

18 (D02 – D04, 79 – D83)

17,5 (D05)

19,25 (D06)

18,5 (D78)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

22 (D03)

19 (D04)

21,50 (D78)

18 (D82)

18,75 (D83)

C00: 25,75

D01: 24

D04: 20,25

D78: 23

D83: 18

A01:

C00: 26,80

D01: 25,70

D04, D06: 25,00

D78: 26,00

D83: 23,50

Nhân chủng học 16 (A00)
20,75 (C00)
19 (D01)

17 (A00)

21:25 (C00)

18 (D01, D03, D04)

19 (D78)

18 (D82)

18,25 (D83)

A01: 16,25

C00: 24,5

D01: 23

D04: 19

D78: 21,25

D83: 18

A01: 23,50

C00: 25,60

D01: 25,00

D04, D06: 23,20

D78: 24,60

D83: 21,20

Quan hệ công chúng

25,5 (C00)
21:25 (D01)
18 (D02; D04 – D06, D79 – D83)
17,75 (D03)
21 (D78)

26,75 (C00)

23,75 (D01)

21,25 (D03, D04)

24 (D78)

20 (D82)

19,75 (D83)

C00: 29

D01: 26

D04: 24,75

D78: 25,5

D83: 24

A01:

C00: 29,30

D01: 27,10

D04, D06: 27,00

D78: 27,50

D83: 25,80

Quản lý thông tin

16,5 (A00)
21 (C00)
17 (D01
18 (D02 – D06, D79 – D83)
16,5 (D78)

21 (A00)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

18,50 (D03)

18 (D04)

21 (D78)

READ  Nên học ngành nào ở Kinh tế Quốc dân? | Anybook.vn

18 (D82, D83)

A01: 20

C00: 27,5

D01: 24,25

D04: 21,25

D78: 23,25

D83: 18

A01: 25,30

C00: 28,00

D01: 26,00

D04, D06: 24,50

D78: 26,20

D83: 23,70

Quản lý thông tin (Chất lượng cao)

17 (A00)

18 (C00)

16,75 (D01)

18 (D03, D04)

16,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 18

C00: 24,25

D01: 21,25

D78: 19,25

A01: 23,50

C00: 26,20

D01: 24,60

D04, D06:

D78: 24,60

D83:

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

26,5 (C00)
21,75 (D01)
18 (D02. D05, D06, D79 – D82)
17,75 (D03)
17 (D04, D83)
22 (D78)

23,75 (D01)

19:50 (D03)

21,50 (D04)

24,25 (D78)

19,25 (Đ82)

20 (D83)

A01: 24,5

D01: 25,75

D78: 25,25

A01: 26,00

C00:

D01: 26,50

D04, D06:

D78: 27,00

D83:

Quản lý khách sạn

26,25 8 (C00)
21,5 (D01)
18 (D02, D04, D79 – D83)
18,75 (D03)
17 (D05, D06)
20,75 (D78)

23,50 (D01)

23 (D03)

21,75 (D04)

23,75 (D78)

19:50 (D82)

20 (D83)

A01: 24,25

D01: 25,25

D78: 25,25

A01: 26,00

C00:

D01: 26.10

D04, D06:

D78: 26,60

D83:

người điều phối

18,25 (A00)
25 (C00)
18,75 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
18,5 (D78)

21,75 (A00)

25,50 (C00)

22 (D01)

21 (D03)

20 (D04)

22:25 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 22,5

C00: 28,5

D01: 24,5

D04: 23,75

D78: 24,5

D83: 20

A01: 25,60

C00: 28,80

D01: 26,00

D04, D06: 26,00

D78: 26,50

D83: 23,80

Nghiên cứu quốc tế

16,5 (A00)
25 (C00)
19,25 (D01)
17 (D02, D78)
18 (D03- D06, D79 – D83)

21 (A00)

26,50 (C00)

22,75 (D01)

18,75 (D03)

19 (D04)

23 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 23

C00: 28,75

D01: 24,75

D04: 22,5

D78: 24,5

D83: 23,25

A01: 25,70

C00: 28,80

D01: 26,20

D04, D06: 25,50

D78: 26,90

D83: 21,70

Nghiên cứu quốc tế (CLC)

A01: 20

C00: 25,75

D01: 21,75

D78: 21,75

A01: 25,00

C00: 26,90

D01: 25,50

D04, D06:

D78: 25,70

D83:

Tâm lý

19,5 (A00)
24,25 (C00)
21,5 (D01)
21 (D02, D03, D82)
19 (D04)
18 (D05, D79, D80, D83)

22:50 (A00)

25,50 (C00)

22,75 (D01)

21 (D03)

19:50 (D04)

23 (D78)

23 (D82)

18 (D83)

A01: 24,75

C00: 28

D01: 25,5

D04: 21,5

D78: 24,25

D83: 19,5

A01: 26,50

C00: 28,00

D01: 27,00

D04, D06: 25,70

D78: 27,00

D83: 24,70

Thông tin – thư viện

16 (A00)
19,75 (C00)
17 (D01, D78)
18 (D02 – D06, D79 – D83)

17:50 (A00)

20,75 (C00)

17,75 (D01)

READ  Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Hà Nội | Anybook.vn

18 (D03)

18 (D04)

17:50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 16

C00: 23,25

D01: 21,75

D04: 18

D78: 19,5

D83: 18

A01: 23,60

C00: 25,20

D01: 24.10

D04, D06: 23,50

D78: 24,50

D83: 22,40

Nghiên cứu tôn giáo

16,5 (A00)
17,75 (C00)
16,5 (D01, D78)
18 (D02, D04 – D06, D79 – D83)
17,5 (D03)

17 (A00)

18,75 (C00)

17 (D01, D03, D04, D78, D82, D83)

A01: 17

C00: 21

D01: 19

D04: 18

D78: 18

D83: 18

A01: 18.10

C00: 23,70

D01: 23,70

D04, D06: 19,00

D78: 22,60

D83: 20,00

triết học

16 (A00)
18,5 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D04, D78 – D83)
17 (D05)

17,75 (A00)

19:50 (C00)

17:50 (D01)

18 (D03, D04)

17:50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 19

C00: 22,25

D01: 21,5

D04: 18

D78: 18,25

D83: 18

A01: 23,20

C00: 24,90

D01: 24,20

D04, D06: 21,50

D78: 23,60

D83: 20,00

Văn hóa học đường

C00: 24

D01: 20

D04: 18

D78: 18,5

D83: 18

A01:

C00: 26,50

D01: 25,30

D04, D06: 22,90

D78: 25.10

D83: 24,50

văn chương

21,5 (C00)
19 (D01)
18 (D02 – D06, D79, D80, D82, D83)
17,25 (D78)
17,5 (D81)

22,5 (C00)

20 (D01)

18 (D03, D04)

20 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 25,25

D01: 23,5

D04: 18

D78: 22

D83: 18

A01:

C00: 26,80

D01: 25,30

D04, D06: 24,50

D78: 25,50

D83: 18,20

Nghiên cứu việt nam

23,5 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17 (D78)

25 (C00)

21 (D01)

18 (D03, D04)

21 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 27,25

D01: 23,25

D04: 18

D78: 22,25

D83: 20

A01:

C00: 26,30

D01: 24,40

D04, D06: 22,80

D78: 25,60

D83: 22,40

xã hội học

16 (A00)
21,75 (C00)
17,75 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17,25 (D78)

18 (A00)

23,50 (C00)

21 (D01)

20 (D03)

18 (D04)

19,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 17,5

C00: 25,75

D01: 23,75

D04: 20

D78: 22,75

D83: 18

A01: 24,70

C00: 27,10

D01: 25,50

D04, D06: 23,90

D78: 25,50

D83: 23,10

Nghiên cứu Nhật Bản

24 (D01)

20 (D04)

22:50 (D06)

24,50 (D78)

21,75 (D81)

19 (D83)

A01: 20

D01: 25,75

D06: 24,75

D78: 25,75

A01:

C00:

D01: 26,50

D04, D06: 25,40

D78: 26,90

D83:

Nghiên cứu Hàn Quốc

A01: 24,5

C00: 30

D01: 26,5

D04: 21,25

D78: 26

D83: 21,75

A01: 26,80

C00: 30,00

D01: 27,40

D04, D06: 26,60

D78: 27,90

D83: 25,60

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_mormal" "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]